Spacer
Legal/Privacy

Pháp Luật/Quyền Riêng Tư  
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY
Khi truy cập trang web này, bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản, điều kiện và các chính sách về quyền riêng tư sau đây, và được nêu hoặc được đề cập đến bằng cách khác trên trang web này (“Thỏa Thuận”). Bạn không được quyền truy cập trang web này nếu không đồng ý tuân theo Thỏa Thuận. Bạn cũng chấp nhận và đồng ý rằng Colgate có thể sửa đổi Thỏa Thuận bất kỳ khi nào theo quyền quyết định của Colgate; rằng các sửa đổi trong Thỏa Thuận sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Colgate yết thị các nội dung sửa đổi trên trang web này; và rằng bạn sẽ đọc lại Thỏa Thuận mỗi lần truy cập trang web này để nhận biết và đồng ý tuân theo các sửa đổi nêu trong Thỏa Thuận. Bạn cũng chấp nhận và đồng ý rằng, trừ khi Colgate có quy định cụ thể khác, Thỏa Thuận chỉ áp dụng cho trang web này và các hoạt động trực tuyến của Colgate, và không áp dụng cho bất kỳ hoạt động ngoại tuyến nào khác của Colgate.
Bạn chấp nhận và đồng ý rằng tất cả tài liệu, bao gồm, không giới hạn, nội dung, dữ liệu, phần mềm, thông tin, sản phẩm và dịch vụ, có sẵn trên hoặc được cung cấp thông qua trang web này (“Tài Liệu”), được bảo hộ quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hoặc theo pháp luật hoặc các quyền sở hữu khác; rằng nghiêm cấm sử dụng Tài Liệu trừ khi được chấp thuận cụ thể theo Thỏa Thuận; rằng bạn sẽ không được bán, cấp phép, thuê, sửa đổi, in ấn, sao chép, tái bản, tải xuống, truyền tải, phân phát, công bố, thực hiện công khai, xuất bản, hiệu đính, chỉnh sửa, soạn thảo hoặc tạo ra tác phẩm phái sinh từ Tài Liệu (bao gồm, không giới hạn, thông qua việc triển khai hoặc phục hồi có hệ thống để tạo ra các bộ sưu tập, biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc niên giám, trừ khi Colgate và/hoặc (những) người sở hữu các quyền hiện hành có văn bản chấp thuận trước cho bạn; và rằng nghiêm cấm sử dụng bất kỳ trình duyệt web nào (ngoài các trình duyệt có sẵn của bên thứ ba), các phương tiện, phần mềm, spider, người máy, avatar, các tác nhân, công cụ, hoặc các thiết bị hoặc máy móc khác để điều hướng hoặc tìm kiếm trang web, trừ khi Colgate có văn bản chấp thuận trước cho bạn. Ngoại trừ những điều nêu trên, bạn có thể tải xuống hoặc in các bản sao của Tài Liệu để sử dụng cho cá nhân với mục đích phi thương mại, với điều kiện bạn giữ nguyên bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác.
Bạn chấp nhận và đồng ý rằng Colgate, theo toàn quyền quyết định của Colgate, vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ gửi hoặc không gửi thông báo, có thể chặn hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn hoặc một bên khác đối với toàn bộ hoặc một phần trang web này hoặc Tài Liệu, hoặc thay đổi hoặc ngưng [cung cấp] bất kỳ phần hoặc tính năng nào của trang web hoặc Tài Liệu (bao gồm, không giới hạn, ngưng [cung cấp] toàn bộ trang web; và rằng, không giới hạn các điều khoản khác của Thỏa Thuận, Colgate bảo lưu quyền tiến hành thực hiện các hành động theo pháp luật được xem là phù hợp liên quan đến trang web này, Tài Liệu và Thỏa Thuận. Bạn cũng chấp nhận và đồng ý rằng, trừ khi Colgate quy  định khác, bất kỳ đường dẫn nào trên trang web này đến các trang web khác không bao hàm việc Colgate xác nhận về các trang web đó hoặc rằng Colgate có bất kỳ liên hệ nào với những người điều hành các trang web đó; rằng các trang web đó không chịu sự kiểm soát của Colgate; và rằng Colgate không chịu trách nhiệm về các tài liệu (bao gồm, không giới hạn, các nội dung, dữ liệu, phần mềm, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) có sẵn trên hoặc được cung cấp thông qua các trang web đó, hoặc về sự phù hợp, đúng đắn, hợp pháp, tuân thủ quyền tác giả, tính chính xác hoặc phương diện khác của các trang web đó.
BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ “TÀI LIỆU” CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN CHUNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG; RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ “TÀI LIỆU” KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ, THỰC HIỆN HOẶC CUNG CẤP TƯ VẤN Y KHOA CHUYÊN MÔN, CHẨN ĐOÁN, THAM VẤN, ĐIỀU TRỊ, NỘI DUNG, DỮ LIỆU, PHẦN MỀM, THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ; VÀ RẰNG BẠN PHẢI LUÔN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA NHÀ CUNG CẤP CHUYÊN MÔN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ Y KHOA HOẶC CHĂM SÓC SỨC KHỎE, CHẨN ĐOÁN, THAM VẤN, ĐIỀU TRỊ, VỀ NỘI DUNG, DỮ LIỆU, PHẦN MỀM, THÔNG TIN, SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ. BẠN CŨNG CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ Y TẾ HOẶC CHĂM SÓC SỨC KHỎE HOẶC CÁC THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ HOẶC NIÊN GIÁM KHÁC (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THEO ĐÓ) CÓ SẴN TRÊN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB NÀY CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH THÔNG TIN CHUNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG, VÀ KHÔNG BAO HÀM VIỆC COLGATE XÁC NHẬN, HOẶC RẰNG COLGATE CÓ BẤT KỲ LIÊN HỆ NÀO VỚI, CÁC NHÀ CUNG CẤP ĐÓ.
BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ “TÀI LIỆU”; RẰNG TRANG WEB VÀ “TÀI LIỆU” ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ ĐÃ CÓ SẴN”; RẰNG COLGATE KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC XÁC NHẬN NÀO, DÙ THỂ HIỆN HAY ÁM CHỈ, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HOẶC “TÀI LIỆU” (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG VI PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC SẢN PHẨM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ); VÀ RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY HOẶC “TÀI LIỆU” LÀ ĐÚNG ĐẮN, ĐÁNG TIN CẬY, CHÍNH XÁC, HỮU ÍCH, KỊP THỜI, LIÊN TỤC, BẢO ĐẢM, KHÔNG CÓ SAI SÓT (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT, WORM, TROJAN, CÁC THÀNH PHẦN VÀ MÃ ĐỘC KHÁC). Ở MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ MỘT SỐ BẢO ĐẢM, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA COLGATE VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN CẤP LI XĂNG VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA COLGATE SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO COLGATE VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN CẤP LI XĂNG VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA COLGATE SẼ HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, PHÁT SINH DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH CHẤT CẢNH CÁO, TRỪNG PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG, LẠM DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC “TÀI LIỆU” (CHO DÙ CĂN CỨ THEO HỢP ĐỒNG, SỰ SAI PHẠM, BẤT CẨN, TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI HOẶC CĂN CỨ KHÁC, VÀ CHO DÙ NẾU COLGATE VÀ/HOẶC CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN CẤP LI XĂNG VÀ/HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA COLGATE ĐÃ BIẾT HOẶC ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA THIỆT HẠI); VÀ RẰNG NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỀ, HOẶC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY, “TÀI LIỆU” HOẶC THỎA THUẬN NÀY, BẠN CẦN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ “TÀI LIỆU”. Ở MỘT SỐ QUỐC GIA KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC PHÁT SINH DO HẬU QUẢ, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA COLGATE VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC BÊN CẤP LI XĂNG VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA COLGATE SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP.
Bạn chấp nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bồi thường và giữ cho Colgate và các công ty thành viên, những người kế thừa và được chuyển giao, các công ty liên kết, bên cấp li xăng và nhà cung cấp, cùng với các viên chức, giám đốc, nhân viên và chuyên viên tư vấn, không bị thiệt hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, chi phí và phí tổn (bao gồm các chi phí pháp lý phù hợp) liên quan đến việc bạn sử dụng, lạm dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc Tài Liệu, hoặc việc vi phạm Thỏa Thuận, pháp luật, quy định hoặc quy chế, hoặc bất kỳ quyền của các bên thứ ba; rằng Colgate bảo lưu quyền biện hộ và kiểm soát các vấn đề bồi thường; và rằng bạn sẽ hợp tác toàn diện với Colgate về việc đó.
Bạn chấp nhận và đồng ý rằng nếu bạn cư ngụ tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, là nơi có hệ thống thông luật, luật thành văn, luật điển chế hoặc các luật khác, quy định hoặc quy chế tạo cho việc truy cập trang web này hoặc Tài Liệu trở nên không phù hợp hoặc không hợp pháp, hoặc phải chịu sự chấp thuận hoặc cấp phép mà bạn chưa có được, hoặc làm mất hiệu lực của Thỏa Thuận này toàn bộ hoặc một phần, do đó bạn sẽ không được phép truy cập trang web này hoặc Tài Liệu. Bạn cũng chấp nhận và đồng ý rằng Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ sự mâu thuẫn của các điều khoản pháp luật; rằng các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ có toàn quyền xét xử khiếu kiện hoặc hành vi liên quan đến việc bạn sử dụng, lạm dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc Tài Liệu, hoặc đến Thỏa  Thuận; rằng bạn sẽ tuân thủ không hủy ngang thẩm quyền xét xử riêng biệt của các tòa án đó đối với khiếu kiện hoặc hành vi có liên quan theo đó; và rằng bạn sẽ từ bỏ không hủy ngang các phản đối về thẩm quyền xét xử, địa điểm và nơi xét xử không thuận tiện đối với các tòa án đó.
Bạn chấp nhận và đồng ý rằng nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền tuyên rằng không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ bị hủy bỏ hoặc hạn chế ở phạm vi tối thiểu đủ để Thỏa Thuận này về mặc khác vẫn giữ nguyên hiệu lực; rằng Thỏa Thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Colgate liên quan đến vấn đề được đề cập theo đó, và thay thế bất kỳ và tất cả thỏa thuận trước đây giữa bạn và Colgate, dù bằng lời nói hoặc văn bản, liên quan đến vấn đề được đề cập của Thỏa Thuận; rằng Thỏa Thuận này sẽ không được sửa đổi, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi bởi Colgate và khi được trình bày cụ thể theo cách khác trong Thỏa Thuận này; và rằng bất kỳ nội dung nào có sẵn trên hoặc được cung cấp thông qua trang web này không phù hợp hoặc mâu thuẫn với các điều khoản của Thỏa Thuận này sẽ được thay thế bởi các điều khoản của Thỏa Thuận này.

QUY TRÌNH KHIẾU NẠI VIỆC VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ
Colgate tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên khác, và yêu cầu bạn và những người sử dụng trang web này, các công ty liên kết, các bên cấp li xăng và nhà cung cấp cùng thể hiện sự tôn trọng đó. Nếu bạn cho rằng tác phẩm có bản quyền của bạn đã bị sao chép và được truy cập trên trang web này theo cách thức cấu thành vi phạm quyền tác giả, bạn có thể thông báo cho Colgate bằng cách cung cấp cho đại diện phụ trách bản quyền của Colgate tất cả thông tin sau đây:

 • Chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của người chủ sở hữu bản quyền, hoặc của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đại diện cho người chủ sở hữu đó.
 • Bản mô tả cụ thể về tác phẩm bị khiếu nại vi phạm bản quyền.
 • Bản mô tả cụ thể về hành vi vi phạm bản quyền đang bị khiếu nại (bao gồm địa chỉ trang web cụ thể trên trang web này).
 • Bản mô tả cụ thể nếu có bản chính hoặc bản sao được cấp phép của tác phẩm có bản quyền (bao gồm, ví dụ, địa chỉ trang web cụ thể không có trên trang web này).  
 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của bạn.
 • Văn bản tuyên bố rằng bạn hoàn toàn tin rằng việc sử dụng tác phẩm đang bị tranh chấp đó không được sự cho phép của người chủ sở hữu bản quyền, của cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đại diện cho người chủ sở hữu đó, hoặc bởi pháp luật.
 • Văn bản tuyên bố của bạn, bằng trách nhiệm pháp lý, rằng tất cả thông tin nêu trên là chính xác, và rằng bạn là người chủ sở hữu bản quyền, là cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền đại diện cho người chủ sở hữu đó.  

Bạn có thể liên hệ với đại diện nhận thông báo về các khiếu nại vi phạm bản quyền trên trang web này như sau: Bà Nadine Flynn, Công ty Colgate-Palmolive, 300 Park Avenue, New York, New York, 10022, 1-800-468-6502, EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.


CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ (THAM KHẢO THÊM CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM VÀ CÁC LƯU Ý DƯỚI ĐÂY DÀNH CHO CHA MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI NHÀ)
Các chính sách về quyền riêng tư được mô tả dưới đây là một phần của Thỏa Thuận này. Colgate tôn trọng quyền riêng tư của các khách hàng trực tuyến. Colgate thu thập thông tin dùng để nhận dạng cá nhân bạn trên hoặc thông qua trang web này trên cơ sở thông tin do bạn tự nguyện cung cấp cho Colgate. Ví dụ, Colgate thu thập thông tin nhận dạng cá nhân để giải đáp các thắc mắc hoặc nhận xét của bạn về Colgate, về các sản phẩm, dịch vụ của Colgate, để gửi các bản tin điện tử và liên hệ với những người chiến thắng trong các cuộc thi và đợt khuyến mãi.
Thỉnh thoảng Colgate đưa ra hoặc liên kết với công ty khác đưa ra các đợt khuyến mãi và sweepstakes trên trang web này, và Colgate có thể cho phép bạn đăng nhập trong một số trường hợp. Nếu tình huống đó xảy đến, Colgate sẽ sử dụng thông tin do bạn cung cấp để thực hiện việc khuyến mãi (ví dụ, liên hệ với bạn nếu bạn đoạt giải) và khi bạn đồng ý, Colgate sẽ trao tặng cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của Colgate và các nhà đồng tài trợ các đợt sweepstakes. Ngoài ra, Colgate cũng thu thập các dữ liệu nhân khẩu học và dữ liệu khác nhằm mục đích nghiên cứu thị trường, quảng cáo và khuyến mãi.
Colgate không chia sẻ thông tin cá nhân do bạn cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các nhà cung cấp dịch vụ đã hỗ trợ Colgate cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ mà Colgate đang cung cấp cho bạn. Khi Colgate chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ, Colgate chỉ thực hiện việc này nếu bên cung cấp đó đồng ý tuân thủ các quy định về quyền riêng tư được nêu trong chính sách về quyền riêng tư này.
Bất kỳ thông tin, liên lạc hoặc tài liệu không thuộc phạm vi cá nhân do bạn gửi đến trang web này hoặc gửi đến Colgate bằng thư điện tử đều được thực hiện trên cơ sở không bảo mật. Colgate được tự do sử dụng và sao chép thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào. Cụ thể là Colgate được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật được nêu trong thông tin đó vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm việc phát triên, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm. Thông tin do bạn gửi đến trang web này phải trung thực, hợp pháp và không vi phạm quyền lợi của các bên khác.COOKIES
Colgate sử dụng các cookie và công nghệ tương tự trên các trang web của Colgate. Thông báo này cung cấp cho bạn thông tin về cách thức Colgate sử dụng cookie và cách bạn có thể kiểm soát cookie.
Khi sử dụng trang web này (và trang web khác được điều hành bởi Colgate và các công ty liên kết của Colgate), bạn đồng ý sử dụng các cookie (và công nghệ tương tự) theo quy định của thông báo này. Cụ thể, bạn đồng ý sử dụng các cookie chức năng, quảng cáo và phân tích theo các mục đích nêu dưới đây.
Nếu không đồng ý sử dụng các cookie này, bạn vui lòng tham khảo phần “Cách kiểm soát hoặc hủy bỏ cookie” để biết thêm thông tin.

Cookie là gì?
Các cookie là các tập tin văn bản nhỏ gồm các số, được tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập một trang web. Sau đó các cookie được gửi trở lại trang web ban đầu vào mỗi lần truy cập tiếp theo, hoặc gửi đến một trang web khác đã nhận diện cookie đó. Các cookie rất hữu ích vì giúp một trang web có thể nhận diện thiết bị của người dùng.
Các cookies thực hiện rất nhiều chức năng, như giúp bạn điều hướng giữa các trang một cách hữu hiệu, ghi nhớ những sở thích của bạn, và giúp nâng cao trình độ của người dùng. Nhờ có cookie, các quảng cáo mà bạn xem trực tuyến có liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn.

Colgate sử dụng hai loại cookie:

 • Cookie của bên thứ nhất, được Colgate cài đặt trực tiếp vào máy tính của bạn.
 • Cookie của bên thứ ba, được cài đặt bởi một bên thứ ba thay cho Colgate. Colgate sử dụng cookie của bên thứ ba để phân tích các trang web của Colgate và việc sử dụng các trang web này, và thực hiện các quảng cáo phù hợp (như trình bày dưới đây).

Colgate sử dụng cookie như thế nào?
Bản liệt kê sau đây tóm tắt cách thức mà Colgate và các bên thứ ba sử dụng cookie trên các trang web của Colgate, trong đó bao gồm việc sử dụng cookie để:

 • nắm rõ tổng số khách liên tục truy cập các trang web này và các loại trình duyệt internet (vd: Firefox, Safari hoặc Internet Explorer) và các hệ điều hành (vd: Windows hoặc Macintosh) được sử dụng bởi khách truy cập;
 • theo dõi hoạt động của các trang web này, bao gồm cách thức khách truy cập điều hướng các trang web nhằm mục đích cải thiện các trang web này;
 • điều chỉnh và nâng cao khả năng truy cập của bạn; và
 • thực hiện các quảng cáo thích hợp trực tuyến và ngoại tuyến của Công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam và bên thứ ba trên các trang web này.  

Colgate sử dụng các loại cookie nào?
Cookie được sử dụng trên các trang web của Colgate có thể được phân thành bốn loại, đó là “cookie thiết yếu”, “cookie chức năng', 'cookie phân tích' và 'cookie quảng cáo'. Bảng liệt kê sau đây cung cấp thêm thông tin về mỗi loại và mục đích của các cookie mà Colgate cài đặt:


Loại
Cookie

Mục đích sử dụng

Nguồn và cách thức chặn

Cookie thiết yếu

Cookie này rất cần thiết, giúp bạn di chuyển quanh các trang web của Colgate và sử dụng các tính năng của cookie. Các cookie này không thu thập thông tin về bạn được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ địa điểm mà bạn đã truy cập trên internet. Các cookies này thường làm việc theo phiên, hết hạn sau khi việc truy cập trang web của bạn (phiên làm việc) kết thúc. Không thể vô hiệu hóa loại cookie này.   

Công ty TNHH Colgate Palmolive Việt Nam
(cookie của bên thứ nhất)

Cookie chức năng

Cookie này giúp các trang web của Colgate ghi nhớ các chọn lựa của bạn (như tên người dùng, ngôn ngữ hoặc khu vực mà bạn cư trú) và cung cấp các tính năng nâng cao mang tính cá nhân. Thông tin mà cookie này thu thập có thể là khuyết danh, nên không thể theo dõi hoạt động trình duyệt của bạn trên các trang web khác. Không thể vô hiệu hóa loại cookie này. 

Công ty TNHH  Colgate Palmolive Việt Nam
(cookie của bên thứ nhất)

Các cookie chức năng và quảng cáo

Các cookie này được sử dụng để cung cấp các nội dung trên các trang web có sử dụng YouTube của Colgate. Dữ liệu được thu thập bởi Google cũng có thể được sử dụng bởi Google và các đối tác của Google cho các mục đích khác, bao gồm việc cung cấp trên các trang web của Colgate các quảng cáo thích hợp trực tuyến và ngoại tuyến.

YouTube
(opt-out)

Cookie phân tích

Các cookies này, bao gồm cache cookie, được cài đặt bởi Google Analytics, Omniture và Fabric, và được sử dụng để thu thập thông tin về cách thức mà khách sử dụng các trang web của Colgate, bao gồm số lượng khách, các trang web kết nối những khách này truy cập các trang web của Colgate và các trang web mà khách đã truy cập từ trang web của Colgate. Colgate sử dụng thông tin này để làm báo cáo và giúp Colgate cải thiện các trang web, ví dụ: bằng cách cho Colgate biết khi người dùng phát hiện những sai sót và bảo đảm rằng người dùng dễ dàng tìm thấy những gì cần tìm. Cụ thể, các cookie này có trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa đi.

Omniture
(opt-out)
Google Analytics
(opt-out)
Fabric
(opt-out)
Quantcast
(opt-out)

Cookie quảng cáo

Các cookie này được sử dụng để thu thập dữ liệu về các trang web và trang cá nhân mà người dùng truy cập trực tuyến và ngoại tuyến (ví dụ: có thể cho biết các sở thích của bạn và các thuộc tính khác). Các cookie này cũng được sử dụng để đưa ra các quảng cáo và phương tiện marketing khác có liên quan nhiều hơn đến bạn và các sở thích của bạn. Các cookie này cũng được sử dụng để hạn chế số lần bạn xem một quảng cáo và giúp đánh giá về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo. Cookie này thường được đặt bởi các hệ thống quảng cáo khi có sự cho phép của Colgate. Cookie này có trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa đi và cookie sẽ ghi nhớ rằng bạn đã truy cập trang web. Cookie cũng cho biết có phải bạn truy cập trang web của Colgate thông qua một đường dẫn quảng cáo.
Thông tin này cũng được chia sẻ với các tổ chức khác như các công ty quảng cáo và nhà thầu, là những bên sử dụng thông tin để biết rõ về cách thức bạn sử dụng các trang web khác, bao gồm việc xác định các hành vi và sở thích chung thông qua các nhóm người dùng truy cập các trang web của Colgate và trang web khác.

AddThis
(opt-out)
AppNexus
(opt-out)
Doubleclick
(opt-out)
Facebook
(Privacy policy)
Media6Degrees
(opt-out)
Mediamind
(opt-out)
Twitter
(privacy policy)
Yahoo
(opt-out)
Fabric
(opt-out)

Công nghệ tương tự khác
Như các trang web khác, Colgate sử dụng công nghệ tương tự như cookie, bao gồm các đối tượng chia sẻ cục bộ (đôi khi được gọi là ‘flash cookie’), browser history sniffing, browser fingerprinting và pixel tags (đôi khi được gọi là ‘web beacons’). Công nghệ này cho Colgate và các nhà cung cấp biết rõ người dùng đã sử dụng các trang web của Colgate và nội dung trên đó như thế nào, và cho phép Colgate xác định liệu trước đây máy tính hoặc thiết bị của bạn có truy cập trang web của Colgate và các trang web khác không.
Máy chủ của Colgate tự động thu thập địa chỉ IP khi bạn truy cập trang web của Colgate, và Colgate có thể kết hợp địa chỉ đó với tên miền của bạn, hoặc địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ truy cập internet. Colgate cũng có thể giữ lại “dữ liệu clickstream” liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web của Colgate. Dữ liệu clickstream bao gồm thông tin về máy tính hoặc thiết bị của bạn, trình duyệt web và hệ điều hành và việc thiết lập trình duyệt web và hệ điều hành, các trang đã kết nối bạn đến các trang web của Colgate, các trang và nội dung bạn đã xem hoặc click chuột trong khi truy cập, thời điểm và thời gian bạn truy cập, các mục được tải xuống, trang web tiếp theo mà bạn truy cập sau trang web của Colgate, và những thuật ngữ tham khảo mà bạn đã đăng nhập trên trang web của Colgate hoặc một trang web tham khảo.

Cách kiểm soát hoặc xóa cookie
Bạn có quyền quyết định đồng ý sử dụng cookie hay không và Colgate đã giải thích sau đây cách thức để bạn thực thi quyền này. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định không sử dụng cookie, bạn sẽ không thể sử dụng đầy đủ chức năng của các trang web của Colgate, và các thông tin liên lạc khác do Colgate gửi đến bạn sẽ ít liên quan đến bạn hơn so với khi sử dụng. Lưu ý rằng nếu bạn quyết định quản lý các cookie preference, công cụ quản lý cookie của Colgate sẽ cài một cookie trên thiết bị của bạn để các chọn lựa của bạn được thực hiện. Nếu bạn xóa bỏ cookie khỏi thiết bị của mình, bạn cũng sẽ xóa bỏ các preference cookie này và phải thực hiện lại các chọn lựa của mình.
Bạn có thể chặn các cookie bằng cách sử dụng các đường link opt-out được nêu trong bản trên, hoặc bằng cách thay đổi browser setting để cookie trên trang web của Colgate sẽ không được cài vào máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Để thực hiện việc này, hãy thực hiện các hướng dẫn trong trình duyệt của bạn (thường nằm trong mục “Help”, “Tools” hoặc “Edit”). Vô hiệu hóa một cookie hoặc một loại cookie sẽ không thể xóa bỏ cookie đó khỏi trình duyệt của bạn, bạn cần phải thực hiện việc này trong trình duyệt của bạn.
Để biết thêm thông tin về cookie, bao gồm cách thức cookie đã được cài đặt trên thiết bị của bạn và cách thức quản lý và xóa bỏ cookie, vui lòng tham khảo www.allaboutcookies.org.

Các cookie đã được cài đặt trườc đây
Nếu bạn đã vô hiệu hóa một hoặc nhiều cookie, Colgate vẫn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ các cookie trước khi phần disabled preference của bạn được cài đặt. Tuy nhiên, Colgate sẽ không sử dụng cookie đã bị vô hiệu hóa để thu thập thêm bất kỳ thông tin nào.TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRONG CÔNG VIỆC
Công ty TNHH Colgate-Palmolive Việt Nam và các công ty thành viên trên toàn cầu cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập. Tuyên bô này nêu rõ Colgate sẽ thu thập những thông tin nào khi bạn tạo một Job Profile (Hồ sơ Công việc) trong mục Nghề Nghiệp trên trang web của Colgate, cách Colgate sử dụng thông tin đó, và các chọn lựa của bạn liên quan đến việc Colgate sử dụng thông tin đó.

Các Thông Tin Cá Nhân Được Colgate Thu Thập và Cách Colgate Sử Dụng Thông Tin. “Thông tin cá nhân” là tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, lý lịch và kinh nghiệm làm việc, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn tự nguyện cung cấp liên quan đến bạn, các kỹ năng và sở thích của bạn phù hợp với nhu cầu và cơ hội nghề nghiệp hiện tại của Colgate. Thông tin này sẽ được sử dụng để đánh giá năng lực của bạn cho vị trí công việc dự kiến và Colgate có thể liên hệ với bạn đề nghị cung cấp thêm thông tin. Sau đó bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhận dạng chỉ nhằm mục đích báo cáo trên toàn quốc.
Khi tạo một Job Profile (Hồ sơ Công việc), bạn chấp nhận và đồng ý rằng thông tin bạn gửi đến là đầy đủ và chính xác với tất cả sự hiểu biết của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác trong khi tạo Job Profile (Hồ sơ Công việc) hoặc trong quá trình nộp hồ sơ tuyển dụng, bạn sẽ bị loại bỏ hoặc phải chấm dứt công việc.

Cho Phép. Khi nộp hồ sơ tuyển dụng cho Colgate thông qua mục Nghề Nghiệp trên trang web của Colgate, bạn đã cho phép Colgate và/hoặc đại diện được ủy quyền của Colgate thực hiện việc điều tra lý lịch, bao gồm nhưng không giới hạn, việc kiểm tra tiền sử tội phạm, kiểm tra lý lịch công tác, thẩm định các thông tin do bạn cung cấp, và bạn cho phép các công ty, tổ chức giáo dục, cá nhân, cơ quan thực thi pháp luật, các tòa hình sự, dân sự và tòa án có thẩm quyền, những người sử dụng lao động cũ cung cấp các thông tin mà các bên này có được liên quan đến bạn.

Tiết Lộ Thông Tin Cá Nhân. Colgate có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên bán và cung cấp dịch vụ, gồm các công ty hỗ trợ Colgate quản trị cơ sở dữ liệu. Colgate cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty Colgate-Palmolive khác tại các quốc gia nơi mà pháp luật về bảo mật dữ liệu không tương tự như các quy định đang thực thi tại Việt Nam.
Tuy nhiên, trong tất cả các tình huống, Colgate sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Colgate chỉ chia sẻ thông tin của bạn theo các điều khoản và điều kiện quy định người nhận thông tin phải bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.
Ngoại trừ các nội dung được nêu trong Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư này hoặc theo pháp luật quy định, Colgate sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi bạn chấp thuận hoặc bạn đã được thông báo về việc này khi Colgate thu thập thông tin cá nhân của bạn lúc ban đầu.

Bán Các Thương Hiệu Hoặc Công Ty Của Colgate. Liên quan đến việc bán một hoặc các thương hiệu hoặc một phần công ty của Colgate cho một công ty khác, Colgate bảo lưu quyền chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho người chủ mới đã đồng ý thực hiện các biện pháp bảo mật tương tự đối với việc sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Bạn Có Thể Truy Cập và Cập Nhật Thông Tin Cá Nhân. Bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có thể đăng nhập vào hệ thống để thay đổi, chỉnh sửa hoặc tẩy xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp để sử dụng trong Job Profile (Hồ sơ Công việc) hoặc sơ yếu lý lịch của bạn. Trong trường hợp bạn tẩy xóa Job Profile (Hồ sơ Công việc) hoặc sơ yếu lý lịch, Colgate sẽ để cho Job Profile (Hồ sơ Công việc) hoặc sơ yếu lý lịch của bạn trong tình trạng không hoạt động. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng Colgate sẽ lưu giữ Job Profile (Hồ sơ Công việc) của bạn vô thời hạn cho mục đích lưu giữ hồ sơ.
Để biết thông tin chi tiết về việc thực hiện quyền riêng tư trực tuyến, vui lòng tham khảo Chính Sách về Quyền Riêng Tư và Tuyên Bố Pháp Lý của Colgate. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc Colgate sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể gửi thư điện tử đến EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.


CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM VÀ CÁC LƯU Ý DÀNH CHO CHA MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI CHĂM SÓC TẠI NHÀ 
Colgate quan tâm đến quyền riêng tư của trẻ em. Colgate thừa nhận rằng việc trẻ em sử dụng Internet và thư điện tử đã làm dấy lên quan ngại đặc biệt về quyền riêng tư và bảo mật thông tin.
Colgate tuân thủ Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em Trên Mạng và các quy định về thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên. Colgate nhắc nhở và khuyến khích các bậc cha mẹ kiểm tra và theo dõi các hoạt động trực tuyến của con trẻ. Hãy giúp Colgate bảo vệ quyền riêng tư của con em bạn bằng cách bảo đảm rằng các em chưa bao giờ gửi thư điện tử hay đăng thông tin cá nhân lên trang web này hoặc bất kỳ trang web khác khi cha mẹ chưa cho phép.
Colgate không quy định việc trẻ em tham gia vào một hoạt động dựa trên việc trẻ em đó tiết lộ nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết để tham gia vào hoạt động đó. Colgate không chia sẻ thông tin cá nhân của con em bạn cho các bên thứ ba.
Các bậc cha mẹ có quyền kiểm tra và xóa bỏ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà Colgate đã thu thập từ con em của họ, và không cho phép thu thập thêm các thông tin đó. Để thực hiện việc này, bạn vui lòng gửi thư điện tử đến EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.
Con em của bạn có thể xem hầu hết các nội dung và tham gia các hoạt động dành cho trẻ em mà không phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Colgate. Ví dụ, phần Thế Giới Trẻ Em tại http://kids-world.colgatepalmolive.com đem đến nhiều sự kiện, trò chơi và câu chuyện thú vị nhằm nâng cao nhận thức của trẻ em về sức khỏe răng miệng. Ngoài ra, trang web http://www.colgatebsbf.com cung cấp các tài liệu về giáo dục sức khỏe răng miệng dành cho giáo viên, cha mẹ và trẻ em, và có những hoạt động vui nhộn cho trẻ em. Chỉ có vài tính năng thu thập địa chỉ thư điện tử của trẻ nhằm mục đích hồi đáp các yêu cầu hoặc trả lời thắc mắc của trẻ. Sau khi Colgate đã hồi đáp, Colgate sẽ hủy bỏ địa chỉ thư điện tử của trẻ trên hệ thống của Colgate. Ví dụ, Nàng Tiên Răng yêu cầu có địa chỉ thư điện tử của trẻ để gửi đến trẻ một thông điệp đặc biệt khi trẻ bị mất một chiếc răng. Thông tin này chỉ được sử dụng để hồi đáp theo yêu cầu của trẻ, và không cần thêm bất kỳ thông tin nào. Thông tin chỉ được lưu trữ trong vòng 24 giờ. Sau khi Nàng Tiên Răng đã hồi đáp cho trẻ, thông tin sẽ bị hủy bỏ và không thể khôi phục. 
Thỉnh thoảng Colgate yêu cầu hoặc chấp nhận những lời đề nghị của trẻ em, một số đề nghị đó có thể được đăng trên trang web của Colgate, nhưng chỉ được thực hiện ngoại tuyến. Nếu trẻ hoặc cha mẹ của trẻ muốn Colgate đăng một bức ảnh hoặc thông tin nhận dạng cá nhân khác, Colgate yêu cầu cha mẹ của trẻ phải có đơn xác nhận đồng ý và ký vào đó. Khi trẻ gửi những đề nghị ngoại tuyến đến Colgate, ví dụ thư tín thông thường, Colgate có thể quyết định giữ lại toàn bộ thông tin do trẻ gửi đến. Trừ khi Colgate nhận được đơn chấp thuận có chữ ký từ cha mẹ của trẻ, Colgate sẽ kiểm tra tất cả những đề nghị ngoại tuyến trước khi yết thị, và loại bỏ những thông tin cá nhân trong đó.
Theo trình bày chi tiết trên đây, Colgate sử dụng công nghệ "cookie", theo đó các máy chủ của Colgate sẽ cài đặt các mật mã đặc biệt trên máy tính của khách viếng thăm. Thông tin này được sử dụng để tăng cường những cuộc viếng thăm trực tuyến của bạn. Colgate sẽ không sử dụng thông tin này trong bất kỳ tình huống nào để nhận dạng cá nhân của khách viếng thăm hoặc tham chiếu chéo thông tin bằng bất kỳ thông tin cá nhân nào đã được tự nguyện gửi đến hoặc thông qua trang web này.
Để tạo sự thích thú cho trẻ em, Colgate cũng kết nối với các trang web khác. Colgate không chịu trách nhiệm về các trang web đó, và đề nghị bạn kiểm tra các chính sách về quyền riêng tư của các trang web đó.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM, BẠN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI BÀ KATHY DAVY, CÔNG TY COLGATE-PALMOLIVE, 300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, 1-800-468-6502, EMAIL COLGATE-PALMOLIVE CONSUMER AFFAIRS.

   
Các thông tin liên quan

Làm việc với chúng tôi

Tìm hiểu tại sao Colgate nên là sự lựa chọn đầu tiên của bạn.

Đồng hành cùng chúng tôi

Chúng tôi rất hoan nghênh những phát minh về công nghệ, sản phẩm, và quy trình.

Các Sản phẩm thương mại

Hãy tin dùng Sản phẩm Thương mại của Colgate-Palmolive khi một môi trường làm việc sạch là ưu tiên hàng đầu của Bạn.

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.