Governance:  Our Values

Our Values
Spacer

Our Colgate Values
Take a closer look at how we live our Corporate Values. need image

Các thông tin liên quan

Báo cáo hàng năm

Xem Báo cáo hàng năm.

Code of Conduct

Review the code that all of our company’s dealings must adhere to.

Lịch sử

Theo dõi sự phát triển của chúng tôi từ năm 1806, từ một sự nghiệp kinh doanh xà phòng ở thành phố New York trở thành Công ty hàng đầu đáng tin cậy trong các sản phẩm tiêu dùng khắp thế giới..

ColgatePalmolive.com.vn  |  Colgate.com.vn  |  Pháp luật/Bản quyền  |  Site Map  |  Liên hệ
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
You are viewing the Vietnam site.